روش های مختلف رنگ آمیزی در تشخیص عفونت قارچی

1392/05/27

روش های مختلف رنگ آمیزی در تشخیص عفونت قارچی


رنگ آمیزی گرم,گیمسا,لاکتو فنل کاتن بلو,پریودیک اسید شیفت,متیلن بلو,اسید فست,فوشین,لوگل,ویولهبه طور کلي تشخيص عفونت هاي قارچي به روش هاي مختلف کشت و رنگ آميزي انجام مي گيرد. به همين منظور اين پژوهش جهت مقايسه روش هاي مختلف کشت و رنگ آميزي در تشخيص قارچ ها صورت پذيرفت.
مواد و روش ها: تحقيق بر روي 10 گونه از قارچ هاي ساپروفيت (فرصت طلب)، درماتوفيت و مخمر که اغلب از عوامل شايع بيماري هاي قارچي مي باشند، با استفاده از رنگ آميزي هاي لاکتوفنل تعيين شده بود، به روش توصيفي در آزمايشگاه قارچ شناسي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان طي سال 1373 به عمل آمد. براي کشت روي لام قارچ ها از محيط هاي واترآگار، سابرودکستروز آگار، ميکوبيوتيک آگار، کورن ميل آگار و نوترينت آگار و با روش هاي ريدل، ميکرواسلايد، چاهکي، چسب اسکاچ و روش اصلاح شده واترآگار مورد بررسي قرار گرفت.
لام هاي تهيه شده مذکور به طريقه گرم، گيمسا، رايت گيمسا، کاينيون اسيدفاست، متيلن بلو، رايت، آکريدين، کالکوفلورسفيد، کونگو قرمز، پريوديک اسيد شيف (PAS) و لاکتوفنل کاتن بلو رنگ آميزي و با يکديگر مقايسه شد.
يافته ها: تحقيق نشان داد عوامل قارچي سپه دونيوم، تريکوتسيوم، ميکروسپوروم ژيپسئوم، کانديدا آلبيکانس، آسپرژيلوس و ريزوپوس در روش اصلاح شده واترآگارو ميکرواسلايد رشد بيشتري نسبت به ساير روش ها داشتند. در مورد اپيدرموفيتون فلوکوزوم روش اصلاح شده واترآگار و در مورد تريکوفيتون منتاگروفيتيس روش ريدل مناسب تر بودند. در روش اصلاح شده گرم کانديدا آلبيکانس، ميکروسپوروم ژيپسئوم، اپي درموفيتون فلوکوزوم، تريکوفيتون منتاگروفيتيس، نوکارديا و اکتينومايس، در روش گيمسا سپه دونيوم، تريکوتسيوم، ميکرو سپوروم ژيپسئوم، کانديدا آلپيکانس، آسپرژيلوس، نوکارديا و ريزوپوس، در روش اصلاح شده کاينيون اسيدفاست نوکارديا، در روش متيلن بلو کليه قارچ ها رنگ پذيري متوسط، در رنگ آميزي رايت کانديدا آلبيکانس، در روش PAS کانديدا آلبيکانس و آسپرژيلوس، در روش آکريدين نارنجي و روش کونگو قرمز کانديدا آلبيکانس، اپيدرموفيتون فلوکوزوم بيشترين رنگ پذيري را داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل، روش هاي رنگ آميزي گرم و گيمسا به عنوان بهترين روش رنگ آميزي و کشت به روش اصلاح شده واترآگار به عنوان روش هاي انتخابي در تشخيص عفونت هاي قارچي تعيين گرديدشادزي شهلا,طالاري صفرعلي,چادگاني پور مصطفي,صمصام شريعت هادي,چعباوي زاده جواهر,هاشمي جواد

 

 

 

   منبع خبر: sid. ir

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران