سوالات زیست شناسی -سلول وبافت

1392/05/30

سوالات سلول از درس زیست شناسی

 

زیست شناسی,سوالات زیست شناسی,سوالات ارشد زیست شناسی,کنکور زیست شناسی,کنکور ارشد پزشکی

 

 

1- تیغه های غشای داخلی میتوکندری را چه می نامند؟

الف-کریستا

ب-استروما

ج-ماتریکس

د-سارکولم

 

2- میتوکندری در ساختن کدامیک از موارد زیر مستقیما نقش دارد؟

الف-پروتئین

ب-ATP

ج-گلوسیدی

د-لیپیدی

 

3- کدامیک از اجزای زیر به موجب مطالعه میکروسکوپی در باکتریها وجود دارد؟

الف-میتوکندری

ب-کلروپلاست

ج-شبکه آندوپلاسمی

د-ریبوزوم

 

4-گرانوم واحد تشکیل دهنده کدامیک از ارگانلهای سلولی است؟

الف-گلژی

ب-پلاست

ج-ارگاستوپلاسم

د-سانتریول

 

5- ریبوزومها در ساختن کدامیک از مواد زیر نقش دارند؟

الف-پروتئین

ب-گلوسید

ج-لیپید

د-ATP

 

--------------------------------------------------------------------------

1-الف

2-ب

3-د

4-ب

5-الف

 

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران