تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل دوم

1392/01/04

فصل دوم

- نحوه تاسیس

ماده 3

تاسیس آزمایشگاه منوط به کسب موافقت اصولی ( پروانه تاسیس ) از کمیسیون قانونی وزارت بوده که با رعایت قوانین مصوب و مفاد این آئین نامه اقدام به بررسی و صدور پروانه بهرهبرداری خواهند نمود

تبصره : پیشنهاد اعطای موافقت اصولی و صدور پروانه بهرهبرداری صرفا با درخواست و موافقت دانشگاههای علوم پزشکی قابل طرح در کمیسیون قانونی می باشد

ماده 4

اجازه تاسیس آزمایشگاه به اشخاصی داده می شود که دارای شرایط ذیل می باشند.

الف ) تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب ) نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و اعتیاد به مواد مخدر ( تسلیم گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر در زمان درخواست همکاری با آزمایشگاه برای کلیه کارکنان الزامی است )

ج ) دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر :

دکترای تخصصی آسیب شناسی بالینی یا تشریحی یا هردو

دکترای تخصصی تک رشته ای بالینی همانند بیوشیمی بالینی , هماتولوژی بالینی و ...

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی

دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

تبصره 1 - نهادها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی استفاده می نمایند در صورتی می توانند تقاضای تاسیس آزمایشگاه نمایند که دارای مجوز صادره با توجه به مفاد این آئین نامه و همچنین اجازه تاسیس موسسات پزشکی قید شده باشند.

تبصره 2 - به موسس یا موسسان آزمایشگاه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک پروانه تاسیس داده نمی شود. ضمنا یک نفر نمی تواند بطور همزمان موسس یک آزمایشگاه و مسئول فنی آزمایشگاه دیگر باشد. موسس یا موسسین بایستی حداقل برای یک نوبت کاری مسئولیت فنی آزمایشگاه مربوط را تقبل نمایند .

تبصره 3 - احراز صلاحیت موسس یا موسسان و همچنین مسئول یا مسئولان فنی بر اساس شرایط مندرج در این آئین نامه به عهده کمیسیون قانونی می باشد.

تبصره 4 - در مواردیکه موسسه و مسئول فنی آزمایشگاه یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می تواند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی مسئول یا مسئولان فنی واجد شرایط از دانشگاه مربوطه درخواست صدور پروانه مسئول فنی موقت نمایند.اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود و وراث مکلفند به محض دریافت گواهی حصر وراثت با ارائه گواهی مذکور نسبت به معرفی شخص و یا اشخاص واجد شرایط قانونی بعنوان موسس جدید اقدام کنند در غیر این صورت موسسه تعطیل خواهد شد

تبصره 5- موسس یا آزمایشگاه نمی تواند مرکز دیگری بنام شعبه و یا بخش نمونهب برداری دایر کند.

د ) ایجاد آزمایشگاه در درمانگاه مشروط به معرفی موسس یا موسسین واجد شرایط جهت کسب موافقت اصولی به کمیسیون قانونی وزارت و اخذ پروانه بهرهبرداری با معرفی مسئول یا مسئولین فنی واجد شرایط , کارکنان فنی جویای کار و...خواهد بود

 

   منبع خبر: 5

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران