تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل سوم

1390/01/04

فصل سوم

- بهره برداری , انتقال و تعطیل

ماده 5


زمان فعالیت آزمایشگاه حداقل یک نوبت صبح است و در صورت داشتن دو نوبت کاری ( صبح و عصر ) نیازمند معرفی مسئول فنی جداگانه برای هر نوبت کار است.

ماده 6
شروع بکار و فعالیت آزمایشگاه منوط به دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و معرفی مسئول فنی و سایر افراد فنی جویای کار جهت کلیه نوبت های کاری می باشد . پس از احراز صلاحیت اشخاص فوق و کافی بودن تجهیزات و فضای فیزیکی توسط واحد مربوطه به آزمایشگاه پروانه بهره برداری داده خواهد شد. تبصره - کلیه آزمایشگاه موظفند در زمان تمدید پروانه , مفاد این دستور العمل ها را رعایت نمایند. در ضمن تمدید پروانه های تاسیس مسئولین فنی آزمایشگاه ها بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و ضوابط آن خواهد بود.

ماده 7
برای شروع فعالیت , معرفی حداقل 50 درصد کادر پیراپزشکی ( مسئول فنی و کادر پیراپزشکی ) از دانش آمختگان گروه پزشکی و وابسته جویای کار مورد تائید دانشگاه که در مرکز دولتی و خصوصی هیچ نوع اشتغال مداوم نداشته باشند برای تمامی نوبت های کاری ضروری است.

ماده 8
مسئولین پذیرش آزمایشگاه بایستس از بین افراد جویای کار رشته کاردانی یا کارشناسی علوم آزمایشگاهی و پرستاری انتخاب و معرفی شوند

ماده 9
مسئولان فنی و همکاران فنی آزمایشگاه نمی تواند در شبانه روز بیش از دو نوبت کاری در آزمایشگاه فعالیت نمایند. تبصره - بکارگیری , تغییر و جابجایی پرسنل آزمایشگاه بایستی قبلا با اطلاع اداره امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی بصورت مکتوب رسانده شود

ماده 10
افرادیکه در استخدام سازمانهای دولتی و وابسته به دولت هستند نمی توانند مسئولیت فنی و یا همکاری در بیش از یک نوبت کاری آزمایشگاههای بخش غیر دولتی را بپذیرند

ماده 11
با توجه به قوانین استخدامی , اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی مجاز نیستند در طول خدمت در محل دیگری به جزء موسسات وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشند. پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری برای این افراد پس از استخدام فقط جهت بخشهای دانشگاهی ( کلینیک های ویژه و بیمارستانها ) صادر می شود.تبصره - پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری در بخش غیر دولتی برای افراد موضوع این ماده پس از بازنشستگی این گونه افراد با دانشگاه پروانه صادر موضوع ماده فوق و پروانه تاسیس آزمایشگاه طبق ضوابط مربوطه برای آنان صادر می شود.

ماده 12
انتقال پروانه تاسیس به غیر توسط موسس بودن موافقت کمیسیون قانونی ممنوع است . برای افرادیکه یکبار پروانه تاسیس گرفته و به هر علتی به شخص یا اشخاص واجد شرایط دیگری واگذار کرده اند پروانه تاسیس صادر نخواهد شد. ولی با رعایت سایر مقررات می تواند از پروانه های تاسیس صادر شده استفاده نماید

ماده 13
انتقال آزمایشگاه از یک محل به محل دیگر منوط به رعایت شرایط قانونی و مقررات مندرج در این آئین نامه و موافقت دانشگاه است

ماده 14
آزمایشگاههای بیمارستانهای خصوصی ( پروانه تاسیس بر اساس موضوع تبصره 2 ماده 4 آئین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستانها صادر خواهد شد ) باید در محل ساختمان بیمارستان دایر گردند نصب تابلوی جداگانه بعنوان آزمایشگاه در محوطه خارج از بیمارستان ممنوع است . فقط می توان نام آزمایشگاه , نام مسئول فنی و تخصص مربوطه را در تابلوی راهنمای بیمارستان قید نمود. ضمنا زمان فعالیت اینگونه آزمیشگاهها 24 ساعته خواهد بود

ماده 15
تعطیل موقت آزمایشگاه با موافقت دانشگاه مربوط حداکثر تا شش ماه مجاز است مگر در مورد ماموریتهای اداری , آموزشی و بیماری که مورد قبول دانشگاه مربوطه قرار گیرد. در صورت عدم رعایت این موضوع دانشگاههای ذیربط می توانند با توجه به نیاز منطقه در محدوده آن آزمایشگاه به فرد دیگری طبق ضوابط و با اعلام نظر نهایی کمیسیون قانونی آزمایشگاهها اجازه تاسیس آزمایشگاه دیگری بدهند. تبصره - در صورتیکه بدون اطلاع قبلی دانشگاه اقدام به تعطیلی آزمایشگاه بیش از سه ماه گردد , دانشگاه ذیربط می تواند با توجه به نیاز منطقه د رمحدوده آن آزمایشگاه به فرد دیگری طبق ضوابط اجازه تاسیس آزمایشگاه جدید بدهد.

   منبع خبر: 4

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران