تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل چهارم

1392/01/04

فصل چهارم

شرح وظایف موسس یا موسسین


ماده 16

وظایف موسس یا موسسین عبارتند از :

الف - راه اندازی آزمایشگاه و کسب پروانه بهره برداری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از صدور پروانه تاسیس توسط کمیسیون قانونی وزارت

ب - معرفی مسئول یا مسئولین فنی جویای کار به دانشگاههای علوم پزشکی برای هر نوبت کاری

ج - پاسخگوئی در برابر مراجع قانونی در همه موارد بجز مواردیکه به عهده مسئول فنی می باشد

د - انتخاب و معرفی نیروی انسانی لازم واجد شرایط طبق نظر مسئول فنی از بین افراد جویای کار مورد تائید دانشگاه

ه - نظارت بر حفظ شئون اخلاق پزشکی و اجرای مقررات مربوطه

و - کنترل و نظارت بر اجرای ضوابط , مقررات و تعرفه های مصوب وزارت جهت تضمین حسن انجام امورآزمایشگاه

ز - همکاری و ایجاد تسهیلات لازم برای بازرسی نمایندگان وزارت در هر زمان

ح - رعایت کلیه قوانین و مقررات و مفاد این آئین نامه در خصوص نحوه بکارگیری افراد و پرداخت دستمزد آنان

ط - در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی , گزارش موضوع تخلف و دلائل آن به معاونت درمان دانشگاه و درخواست موافقت با تغییر وی

ی - برنامه ریزی و سازماندهی لازم جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوقی بیماران

ک - نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوط به تابلو و سرنسخه های مرکز و پزشکان و رعایت آنها

ل - کنترل وضعیت ساختمان , تجهیزات , تاسیسات و ایمنی آزمایشگاه و تامین تجهیزات عمومی و ملزومات مورد نیاز بر اساس استانداردهای مربوطه

م - در صورت تخطی از وظایف محوله , مراتب با گزارش دانشگاههای علوم پزشکی در کمیسیون مطرح و در خصوص صلاحیت موسس تصمیم گیری خواهد شد
 

   منبع خبر: 2

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران