تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل ششم

1392/01/04

فصل ششم

ضوابط نیروهای فنی آزمایشگاه

ماده 18

افرادیکه در آزمایشگاه به کار فنی مشغول می شوند به شرح ذیل هستند :

الف - مسئول فنی آزمایشگاه ( مطابق ضوابط این آئین نامه )

ب - دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی , دکتری تخصصی تک رشته ای و تخصص علوم آزمایشگاهی و دکتری تخصصی آسیب شناسی بالینی

ج - کارشناسی ارشد بالینی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی

د - کارشناس آزمایشگاه ( لیسانس علوم آزمایشگاهی )

ه - کاردان آزمایشگاه ( فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی )

تبصره - شاغلان فنی آزمایشگاه ( به غیر از مسئولان فنی ) نبایستی از چهار نفر کمتر باشند. در آزمایشگاههایی که روزانه بیش از 50 بیمار پذیرش می کنند به ازاء هر 10 بیمار اضافی یک نفر به پرسنل فنی آزمایشگاه اضافه خواهد شد.

ماده 19

مسئول فنی باید دارای یکی از مدارک زیر باشد :

دکتری تخصصی آسیب شناسی بالینی جهت آزمایشگاه تشخیص طبی و تشریحی

دکترای تخصصی آسیب شناسی تشریحی جهت آزمایشگاه تشخیص طبی و تشریحی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی جهت آزمایشگاه تشخیص طبی بالینی

دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی جهت آزمایشگاه تشخیص طبی بالینی

دکترای تخصصی تک رشته ای علوم آزمایشگاهی جهت آزمایشگاه تشخیص طبی بالینی تبصره 1- پروانه مسئولیت فنی آزمایشگاهی برای متخصصین تک رشته ای فقط در همان رشته خاص صادر می شود . در صورتیکه موسس یا موسسان آزمایشگاه بخواهند در سایر رشته ها فعالیت داشته باشند لازم است بغیر از خود برای سایر رشته های تخصصی باقیمانده ( بیوشیمی , پاتولوژی , میکروبیولوژی , ایمنی شناسی ) مسئول و یا از سایر مسئولین فنی واجد شرایط جهت تصدی امر فنی معرفی نمایند. تبصره 2-حضور متخصصین تک رشته ای به شرح تبصره فوق الذکر بصورت همزمان در ساعات فعالیت آزمایشگاه الزامی است.

ماده 20

مسئول یا مسئولان فنی که توسط موسس یا موسسان برای هر نوبت کاری ( صبح و عصر ) به دانشگاه های علوم پزشکی معرفی می شوند پس از احراز صلاحیت و صدور پروانه مسئولیت فنی برای آنان می توانند کار خود را شروع نمایند تبصره1- با توجه به ضرورت حضور و نظارت مستمر مسئول فنی در آزمایشگاه کلیه متخصصین واجد شرایط مجاز به اشتغال در زمان قبول مسئولیت فنی خود در محل دیگری مجاز به فعالیت نیستند. مجوز فعالیت همزمان نیز صادر نمی گردد. تبصره2- موسس یا موسسان به شرط دارا بودن شرایط مسئول فنی می توانند به عنوان مسئول فنی پس از صدور مجوز لازم عمل نمایند. هر فرد می تواند بعنوان مسئول فنی حداکثر دو نوبت کاری در شبانه روز فعالیت نماید.

ماده 21

مسئولان فنی مکلف به رعایت شرایطی هستند که توسط وزارت تعیین شده و یا در آینده ابلاغ می گردد.

ماده 22

هر مسئول فنی می تواند مسئولیت فنی یک آزمایشگاه ( اعم از دولتی یا غیر دولتی ) را حداکثر در دو نوبت کاری بعهده گیرد


   منبع خبر: وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران