هموویژیلانس و حاکمیت بالینی

1392/08/16

حاکمیت بالنی و مراقبت از خونهموویژیلانس و حاکمیت بالینی در بیمارستان ها


در راستاي اجراي حاكميت باليني و با توجه نامه فوق الذكر بيمارستانها موظف به برقراري و اجراء سيستم هموويژيلانس ) سيستم مراقبت از خون ( مي باشند . در اين خصوص قبل از هر گونه اقدامي بيمارستان بايد مراحل ذيل را را طي نمايند .

نظام مراقبت از خون به دنبال آموزش سه گروه مخاطب پزشكان و پرستاران و پرسنل بانك خون در هر مركز درماني مي باشد . آموزش هاي داده شده ترجيحا" به صورت برگزاري سمينارهاي آموزشي براي گروههاي مختلف اجرا مي گردد . مهمترين صرفصل هاي اين آموزش ها شامل موارد زيراست :

آشنايي با فرم ها و الگوريتم هاي انجام كار

آشنايي با نظام مراقبت از خون

آشنايي با فرآورده هاي سلولي و پلاسمايي خون و انديكاسيون هاي مصرف

آشنايي با نحوه تزريق خون و آماده سازي بيمار و آماده سازي فرآورده خون

آشنايي با عوارض حاد تزريق خون و نحوه درمان

در اولين مرحله بعد از تقاضاي كتبي بيمارستان در خصوص آموزش سيستم مراقبت از خون " هموويژيلانس "از اين اداره كل ، بعد از برنامه ريزي ها تيم آموزشي اين اداره كل گروهي از پزشكان و كادر درماني بيمارستان را آموزش داده و بعد از آن اين افرداد آموزش ديده درقالب مربيان آموزشي به بيمارستان خود مراجعه كرده و آموزش هاي لازم را به ديگران انتقال مي دهند . در واقع وظيفه ارائه آموزش هاي اوليه و مداوم بر عهده هسته آموزشي در مراكز درماني گذاشته مي شود . هسته آموزشي متشكل از كارشناسان رشته هاي مختلف پزشكي است كه خود بايد وظيفه ارائه آموزش هاي مداوم به پزشكان و پرستاران مركز خود را به صورت مداوم عهده دار شوند . حداكثر تا دو ماه بعد از آموزش ها اين اداره كل آمادگي لازم جهت براي برگزاري آزمون از آموزش ديدگان را دارد شايان ذكر است در صورت اخذ نمره قبولي در آزمون فوق آنان گواهي صادر مي شود و مراكز درماني درباره نحوه استقرار سيستم و گزارش عوارض ، به صورت مرتب توسط اداره كل انتقال خون استان تهران ارزيابي خواهند شد .

 

 

   منبع خبر: www.tehranbtc.ir

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران