تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل هفتم

1392/01/04

فصل هفتم

شرح وظایف مسئول یا مسئولین فنی

ماده 23

مسئول فنی آزمایشگاه به کسی گفته می شود که ضمن داشتن تخصص مربوطه , پروانه مسئولیت فنی برابر قوانین و مقررات بنام او صادر شده باشد. دخالت وی در امور آزمایشگاه بر اساس مفاد مندرج در پروانه مسئولیت فنی و دستورالعملهای مندرج در این آئئین نامه می باشد. تبصره - احراز صلاحیت مسئول یا مسئولین فنی آزمایشگاه بر اساس شرایط مندرج در این آئین نامه به عهده دانشگاههای علوم پزشکی می باشد.

ماده 24

وظایف مسئول فنی آزمایشگاه عبارت است از :

الف - حضور فعال در نوبت کاری تعیین شده و سرپرستی کلیه امور تخصصی

ب - مسئول فنی تامین رضایت مراجعین , کیفیت و صحت آزمایشهای انجام شده و ثبت و انتقال اطلاعات مربوط به مراقبت از بیماران بر اساس مقررات وزارت می باشد.

ج - کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی , تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی , مواد شیمیایی , معرفها و تطبیق همه این موارد با استانداردهای اعلام شده از طرف وزارت و دانشگاه

د - ایجاد هماهنگی لازم بیم واحدها و بخشهای مختلف

ه - کنترل عملکرد کیفی کارکنان فنی

و - ممانعت از تحمیل هزینه ها و خدمات غیر ضروری به بیماران

ز - پاسخگویی به شکایات در مورد امور تخصصی و علمی آزمایشگاه و مراجع ذیربط نظیر وزارت , نظام پزشکی و مراجع قضایی و غیره

ح - جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز

ط - جمع آوری اطلاعات و آمار در مورد ارائه کمی و کیفی خدمات و ارسال گزارشهای مربوط به مراجع ذیربط بر حسب ضرورت

ی - رعایت کامل دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شده توسط وزارت

ک - نظارت بر پذیرش بیماران و ارائه خدمات اولیه در صورت فوریتهای پزشکی بر حسب نظر پزشک معالج در اسرع وقت

ل - نظارت بر اجرای دقیق برنامه کنترل کیفی خدمات

م - امضاء برگه آزمایش با در نظر گرفتن کلیه شرایط علمی و فنی

ماده 25

حضور مسئول فنی در آزمایشگاه در هر دو نوبت کاری ضروری است. در صورتیکه به هر علت مسئول فنی در مدت محدود نتواند شخصا در ساعات مقرر در آزمایشگاه حضور داشته باشد , باید به اطلاع و موافقت دانشگاه فردی واجد شرایط و صلاحیت را به صورت موقت به عنوان قائم مقام یا مسئول فنی جایگزین , تعیین نماید. ولی بهرحال اقدامات مسئول فنی جانشین , رافع مسئولیت مسئول فنی صاحب پروانه نخواهد بود.

ماده 26

مسئول فنی می تواند در سال دو ماه متوالی فردی واجد شرایط را بعنوان جانشین خود به عنوان مسئول فنی موقت به دانشگاه مربوطه معرفی نماید. در صورت موافقت معاونت درمان دانشگاه این مدت تا 6 ماه قابل تمدید است. در موارد ذیل این مدت می تواند به بیش از شش ماه افزایش یابد:

-ماموریتهای آموزشی , فرصتهای مطالعاتی و اداری که به تائید وزارت رسیده باشد

-بیماری مسئول فنی که وی را مجبور به ترک شهر و یا شهرستان محل کار خود برای مدت بیش از زمان ذکر شده نماید ( با تائید دانشگاه ذیربط ) تبصره 1 - در صورتیکه مسئول فنی آزمایشگاه کسی را معرفی ننماید , موسس باید فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان مسئول فنی به دانشگاه مربوطه معرفی نماید. در طول این مدت جانشین مسئول فنی عهدهدار کلیه وظایف مربوطه خواهد بود. تبصره 2- در صورتیکه غیبت مسئول فنی بیش از 6ماه بطول انجامید کمیسیون قانونی می تواند به پیشنهاد موسس و تائید دانشگاههای علوم پزشکی پروانه دائم برای مسئول فنی جانشین یا شخص دیگری صادر نماید

ماده 27

متخصصینی که توسط مسئول فنی آزمایشگاه بعنوان همکار نیمه وقت و یا تمام وقت معرفی می کردند پس از کسب مجوز مربوطه ذکر نام آنها روی تابلو و اوراق تا پایان ادامه همکاری بلامانع است. این افراد نیز موظف به حضور در آزمایشگاه در ساعت مقرر بوده ولی برگه های آزمایش فقط با امضای مسئول فنی معتبر می باشند.

ماده 28

احکام مسئول فنی موقت آزمایشگاه توسط اداره امور آزمایشگاههای دانشگاهها بر اساس ضوابط و شرایط فوق الذکر صادر خواهد شد.

   منبع خبر: وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران