اصول پياده سازي حاكميت خدمات باليني

1392/08/17

اصول و قوائد پياده سازي حاكميت خدمات بالينيحاکمیت بالینی در آزمایشگاه

 

 

به منظور پياده سازي حاكميت خدمات باليني اصول و قواعدي مطرح است كه بر پايه برنامه هاي بهبود كيفيت قرار دارند. برخي از اين اصول را مي توان به شرح ذيل بيان داشت:
• تاكيد حاكميت خدمات باليني بر ارتقاء كيفيت مراقبت هاي باليني ارائه شده به بيماران
• اشاعه حاكميت خدمات باليني به تمامي مراقبت هاي ارائه شده به بيماران
• وجود مشاركتي واقعي ميان گروه هاي حرفه اي، كاركنان، مديران و نيز ميان بيماران و كاركنان باليني
• وجود رويه مبتني بر بهبود كيفيت در مراقبت هاي بهداشتي درماني و نيز فرهنگي كه موفقيت هاي حاصله را ارج نهاده و از شكست ها درس بگيرد
• آشنايي تمامي كاركنان مراقبت بهداشتي با مفهوم حاكميت خدمات باليني و درك ارتباط آن با شغل خود
• ايجاد تغييراتي در فرهنگ سازماني، شيوه فعاليت، تفكر و رفتار به نحوي كه مسئوليت پذيري افراد، تيم هاي كاري و سازمان ها را در قبال كيفيت افزايش دهد
• وجود خطوط روشن وظايف و مسئوليت پذيري در راستاي فراهم نمودن كيفيت جامع مراقبت هاي باليني
• وجود برنامه هاي آموزشي جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران
• وجود سياست هاي روشن با هدف مديريت خطر
• وجود فرايندهاي واضح و تعريف شده براي تمامي گروه هاي حرفه اي به منظور تشخيص و اصلاح عملكردهاي ضعيف


   منبع خبر: amirhp.bpums.ac.ir

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران