تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل هشتم

1392/01/05

فصل هشتم

شرایط و ضوابط عمومی نحوه کار در آزمایشگاه تشخیص طبی

ماده 29

ضوابط عمومی آزمایشگاههای تشخیص طبی یه شرح ذیل می باشند :

الف - نام موسسه , آدرس , تلفن , ساعت کار , نام مسئول فنی و شماره نظام پزشکی باید روی برگه های آزمایشگاه درج شود

ب - آزمایشگاه موظف به داشتن دفتر کل و گزارش رایانه ای بیماران جهت ثبت مشخصات کامل آنها , نام پزشک درخواست کننده , نوع آزمایشهای درخواستی , هزینه های دریافتی , شماره سریال قبض , نوع بیمه , تاریخ و ... می باشد

ج - کلیه دفاتر آزمایش باید حداقل به مدت سه سال در بایگانی آزمایشگاه نگهداری شود. هر یک از بخشهای آزمایشگاه باید دفتر جداگانه ای جهت ثبت نتایج آزمایش بیماران داشته باشد

د - آزمایشگاهها موظفند با رعایت اصل امانتداری نسبت به گزارش مواردی از بیماریهایی که لیست آن توسط وزارت یا دانشگاهها تعیین می گردد , به مراجع قانونی ذیربط اقدام نمایند

ه - آزمایشگاه موظف به صدور قبض رسید در مقابل دریافت وجه از بیماران بوده و رونوشت آنرا باید به مدت شش ماه نگهدارس نماید

و - استفاده از هر گونه نام و عناوین روی تابلو و برگه های آزمایشگاه به غیر از آنچه در پروانه قید شده ممنوع است

ز - نمونه برداری در آزمایشگاه باید طبق ضوابط علمی صورت گیرد و مفاد آئین نامه انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس دقیقا رعایت شوند.

ح - آزمایشگاه موظف است به تناسب امکانات علمی و فنی خود آزمایش بپذیرد

ط - تعداد آزمایشگاههای مورد نیاز در هر شهر و فاصله آنها از همدیگر بر اساس جمعیت , وسعت پراکندگی جمعیت و سایر موارد که توسط وزارت تعریف شده است , توسط کارشناسی متشکل از نمایندگان اداره امور آزمایشگاههای بیمارستانی از این قاعده مستثنی هستند

ی - پذیرش بیمار بایستی بر اساس ظرفیت آزمایشگاه انجام گیردو هیچگونه تفاوتی بین بیماران بیمه شده و آزاد وجود نداشته باشد.پذیرش فقط بر مبنای حق تقدمورود مراجعین صورت می گیرد مگر در مورد بیماران اورژانسی . تبصره - تجهیزات , فضا ( پذیرش , نمونه برداری , فضای آموزشی و ... ) و نیروی انسانی ( با در نظر گرفتن حداقل منظور شده در تبصره ماده 18 ) مورد نیاز نسبت به تعداد بیماران پذیرش شده توسط کمیسیون قانونی مشخص و به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ خواهد شد

ک - هر آزمایشگاه موظف است نرخ تعرفه خدمات آزمایشگاهی را در مکانی مناسب که در معرض دید همگان باشد نصب نماید

ل - اجرای کنترل کیفی خدمات ( داخلی و خارجی ) برای آزمایشگاه های کشور جزء وظایف اولیه آنها محسوب می گردد. لذا در اجرای این هدف آزمایشگاهها موظف به اجرای برنامه کنترل کیفی و نیز اعمال شرایط و ضوابط تعیین شده در طرح استاندارد سازی آزمایشگاههای تشخیص طبی می باشند.

   منبع خبر: وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران