تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل دهم

1392/01/06

فصل دهم

شرایط ویژه آزمایشگاههای آسیب شناسی تشریحی و یاخته شناسی ( سیتولوژی )


الف - مسئول فنی این آزمایشگاهها باید دارای درجه دکترا در پزشکی و درجه تخصصی در پاتولوژی تشریحی باشد

ب - جواب پاتولوژی و سیتولوژی باید در دو نسخه گزارش شود و نسخه اصلی به بیمار تحویل و یا برای پزشک معالج ارسال گردد. نسخه دوم باید در بایگانی آزمایشگاه نگهداری شود.

ج - کلیه بلوکها باید تا پنج سال در بایگانی آزمایشگاه نگهداری شود.

د - کلیه لامهای پاتولوژی باید حداقل بمدت 10 سال در آزمایشگاه نگهداری شوند.

ه - کلیه لامهای سیتولوژی باید حداقل به مدت شش ماه در آزمایشگاه نگهداری شوند و موارد مثبت یا مشکوک باید تا یک سال در آزمایشگاه نگهداری شوند. کپی نتایج گزارش همراه با درخواست آزمایشات پاتولوژی باید حداقل دو سال نگهداری شود.

ز - کلیه نمونه باید با شماره ای مشخص شوند و در دفتر اندیکس , روی نمونه , روی لامها , روی بلوکها و در برگه گزارش این شماره منعکس شود

ح -نام , نام خانوادگی , نام پدر , سن و جنس بیمار و نام پزشک معالج و نیز تاریخ صدور جواب , محل برداشت , نوع بافت مورد آزمایش باید در دو برگه گزارش ذکر شود. تبصره - مسئولیت تغییر این اطلاعات به عهده پزشک معالج است.

ط - نوع فیکساتور مصرف شده باید ذکر شود

ی - شرح ماکروسکوپی در گزارش لازم است و باید مشخص شود که تمام بافت یا قسمتی از آن مورد بررسی قرار گرفته است ضمنا در شرح میکروسکوپیک باید به خوبی تعریف سلول , هسته و ... مکتوب گردد

ک - تشخیص نهایی باید بطور مشخص در گزارش منعکس گردد

ل - ذکر نام پاتولوژیست همراه با امضای وی در گزارش الزامی است

م - در صورتیکه پزشک معالج مایل به اخذ نظر مشورتی دیگری باشد به درخواست کتبی , آزمایشگاه موظف است لامهای مورد نظر و یا در صورت لزوم بلوکها را در اختیار پزشک معالج قرار دهد.آزمایشگاه مورد مشورت باید لامهای مورد نظر را شماره گذاری و همانند نمونه های دیگر گزارش و نگهداری نماید.ولی بلوکها باید حتما به آزمایشگاه اول برگشت داده شوند.در صورتی که به علل تکنیکی تنها در یک لام ضایعه دیده می شود لام مذکور پس از مشاوره به آزمایشگاه اولیه عودت داده می شود.گاهی بلوک های پاتولوژی باید به محل دیگری برای بررسی های بیولوژی مولکولی ارسال شود

   منبع خبر: وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران