تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل یازدهم

1392/01/06

فصل یازدهم

تخلفات

ماده 30

موسسان , مسئول یا مسئولان فنی آزمایشگاه موظفند الزامات موضوع این آئین نامه و دستورالعملهای ابلاغ شده توسط وزارت را رعایت نموده و نواقص اعلام شده را در مدت زمان تعیین شده بر طرف سازند.در صورت تخلف به ترتیب زیر اقدام خواهد شد :

الف - بار اول تذکر شفاهی توسط وزارت یا دانشگاه ذیربط پس از گزارش کتبی بازرسین و درج موضوع در صورت جلسه بازرسین محل

ب - بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه و درج موضوع در پرونده و انعکاس موضوع به سازمانهای بیمه گر و سازمان نظام پزشکی کشور

ج - در صورت تکرار تخلفات و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از کمیسیون ماده 20 و سازمان نظام پزشکی شفاهی و کتبی چنانچه اعمال انجام شده در قالب قانون تعزیرات حکومتی ( امور بهداشتی درمانی ) باشد موضوع به کمیسیون ماده 11 قانون یاد شده و در سایر موارد به محاکم عمومی احاله خواهد شد تبصره - تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور و آراءصادره از سوی مراجع قضایی اعم از تعطیلی موقت , دائم , ابطال پروانه و ... در کمیسیون قانونی بررسی و جهت اجرا به واحدهای ذیربط ارجاع می گردد

ماده 31

این آئین نامه در یازده فصل , 30 ماده و 21 تبصره به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29 ( با اصلاحات بعدی ) و قانون تشکیل و وظایف وزارت مصوب سال 1367 در تاریخ 1384/04/25 به تصویب رسید و رعایت آن برای تاسیس و تمدید پروانه فعالیت الزامی می باشد.کلیه آئین نامه و دستور العملها و بخشنامه های مغایر از تاریخ تصویب این آئین نامه لغو می گردد./ش دکتر مسعود پزشکیان وزیر.

   منبع خبر: وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران