مباني ژنتيک پزشکي کانر

1392/10/04

مباني ژنتيک پزشکي کانر
کتاب مبانی ژنتیک پزشکی کانر

 مولف:

ادوارد اس.توبياس و ميشل کانرمترجم:

دکتر شيرين شهبازي


ناشر جامعه نگر

 


فصول کتاب مبانی ژنتیک پزشکی کانر

1- چشم اندازی بر ژنتیک پزشکی

2- ژنوم انسان

3- ساختمان و عملکرد اسید نوکلئیک

4- آنالیز DNA

5- کروموزوم ها

6- گامتوژنز

7- نواقص کروموزومی

8- وراثت با شاخص های مندلی

9- توارث بدون شاخص های مندلی

10- وراثت غیر مندلی

11- ژنتیک پزشکی در جمعیت

12- بررسی ژنتیکی , مشاوره ژنتیک و انتخاب باروری

13- سابقه خانوادگی سرطان

14- تاریخچه خانوادگی بیماری های شایع بزرگسالی

15- تاریخچه خانوادگی قوی - بیماری شاخص مندلی

16- تاریخچه خانوادگی قوی - سایر مکانیسم های وراثت

17- غربالگری بیماری و ناقلین

18- تاریخچه خانوادگی یک یا چند شکلی مادرزادی

19- پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی - راهنمایی برای کاربراندر کتاب مباني ژنتيک پزشکي ،اطلاعات روزآمدي که دانشجويان،متخصصين

باليني،مشاوران ژنتيک و محققين در خصوص اصول اوليه ؤنتيک پزشکي نياز

دارند،فراهم آورده شده است.

همچنين در اين کتاب راهنماي چگونگي به کارگيري دانش روز در زمينه

باليني با پوشش دادن طيف وسيعي از مباحث:از ساختار و عملکرد

ژنوم تا جهش ها،غربالگري و محاسبه شانس خطر بيماري هاي ارثي،

ذکر گرديده است   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران