ـعیین محدوده مرجع آزمایش PT , PTT

1392/10/19

تعیین محدوده مرجع آزمایش PT , PTT


تعیین محدوده مرجع آزمایشPT,PTT در پورتال آمثبت مجله اینترنتی آزمایشگاهحداقل 120 نمونه برای تعیین محدوده مرجع برای معتبر بودن محاسبات

بسته به توزیع نتایج توصیه می شود.خصوصا این مسئله در زمانی که

کارخانه ها معرف های PT,PTT را با متد جدیدی تولید می کند مهم است


در انجام تست روتین PT ,PTT در هر آزمایشگاه به طور عملیاتی می توان

حداقل از نمونه تازه 120 فردی که از نظر سن و جنس مشابه بیماران آن

مرکز می باشند استفاده کرد.

این افراد می بایستی سالم باشند و در 18 تا 24 ساعت اخیر دارو مصرف

نکرده و ورزش شدید انجام نداده باشند.

ابتدا برای حداقل 120 فرد سالم با شرایط فوق الذکر توسط کیت مربوطه

آزمایش PT انجام شود

برای اینکه از نرمال بودن توزیع این نمونه ها اطمینان حاصل شود مقادیر به

 
دست آمده در نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

Analyse > Nonparametric > one sample ks از مسیر

چنانچه توزیع مقادیر نرمال باشد محدوده مرجع معادل MNPT±2SD

می باشد در صورت نیاز محدوده 95% اطمینان حد بالا و پائین

(confidence Interval) از رابطه زیر محاسبه می شود:

 محدوده حد بالا

MNPT+2SD±(2.81×SD/√n

محدوده حد پائین

MNPT-2SD±(2.81×SD/√nبرای مطالعه بیشتر به مبحث تعیین مرجع در منابع معتبر از جمله

  clsi 2008-H47-A2و...مراجعه شود


منبع

 کتاب مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

آزمایشگاه مرجع سلامت

انجمن علمی آسیب شناسی ایران

دکتر محمد علی برومند

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران