سوالات زیست شناسی سلول و بافت2

1392/12/03

سوالات زیست شناسی سلول و بافت2


 

سوالات زیست شناسی در مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

 

 

 

1-در باکتری ها کدام بخش سلولی عمل میتوکندری ها را به عهده دارد؟

الف - سیتوپلاسم

ب- دیواره اسکلتی

ج - هسته

د - غشای پلاسمایی2- در کدام اندامک اسپرماتید دراز می شود و به تدریج تاژک اسپرماتوزوئید را به وجود می آورد ؟

الف - دیستگاه گلژی

ب - هستک

ج - لیزوزوم

د- سانتریول

3- پروتئینهایی که بوسیله یاخته ساخته شده و تسریع واکنشهای شیمیایی را باعث می شوند عبارتند از

الف - آنزیم

ب - کوآنزیم

ج - میتوکندری

د - ویتامین

4- مکانیسمی که در آن تبادل مواد بین یاخته و محیط در خلاف جهت تعادل غلظتها انجام می شود کدام است؟

الف - اسمز

ب- انتشار

ج-انتقال فعال

د-فاگوستوز


5-قدرت ترمیم در کدام بافت بیشتر است؟

الف-عضلانی

ب-عصبی

ج-غضروفی

د-پیوندی

6-کدام سلول سازنده ماتریکس بافت پیوندی در بدن است؟

الف-گلبول سفید

ب-ماست سل

ج-فیبروبلاست

د-کندروسیت


7-پوشش خارجی قلب (برون شامه ) کدام است

الف-اپیکارد

ب-پریکارد

ج-میوکارد

د-اندوکارد--------------------------------------------

در صورتی که موس را روی جوابها قرار دهید آنکه فعال است جواب صحیح می باشد


 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران