نمونه سوالات بیوشیمی 1

1392/01/15

نمونه سوالات بیوشیمی

1. کاهش کدام پروتئین زیر منجر به آمفیزم ریوی می گردد؟ (کارشناسی ارشد 87-88)

الف) هاپتوگلوبین ب) ترانسفرین ج) آلفا یک آنتی تریپسین د) آلفا دوماکروگلوبین

2. در بیماری ویلسون مس در کلیه و مغز رسوب می کند. علت آن اختلال در کدام مورد است؟ (دکترای تخصصی آبان ماه 84)

الف) فریتین ب) سرولوپلاسمین ج) تیروگلوبین د) متالوتیونین

3. این پروتئین در نقل و انتقال آهن پلاسما دخالت دارد آن را مشخص کنید؟ (کارشناسی ارشد83-84)

الف) فریتین ب) هموسیدرین ج) ترانسفرین د) سرولوپلاسمین

4. کدام یک از پروتئین های زیر نقش انتقال دهندگی دارد؟ (دکترای تخصصی 82-83)

الف) میوزین ب) کازئین ج) آلبومین د) ترومبین

5. کدامیک از پروتئین های پلاسما در کبد سنتز نمی شود؟ (کنکور 81)

الف) سرولوپلاسمین ب) هاپتوگلوبین ج) آلبومین د) ایمنوگلوبولین

6. در مورد سرولوپلاسمین کدام صحیح نیست؟ (کنکور 81)

الف) انتقال دهنده اتم مس است.

ب) یک گلوبولین است.

ج) در بیماری ویلسون مس سرم افزایش و مس ادرار کاهش می یابد.

د) بیماری ویلسون به دلیل کاهش بیوسنتز سرولوپلاسمین می باشد.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1: ج 2: ب 3: ج 4: ج 5:د 6: ج


   منبع خبر: labworld. ir

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران