دانشکده پیراپزشکی دانشگاه تهران

1392/01/15

درميان موسسات و سازمان هاي وابسته به آموزش عالي کشور دانشگاه تهران از هرحيث و از هر نظر از جايگاهي رفيع بهره مند است . در واقع اگرمتغيرهايي چون سابقه و قدمت ، تدريس استادان بنام و بلند مرتبه ،تحصيل دانشجويان ممتاز، کثرت دانشجويان ، استادان و کارکنان ،ارزش مدارک تحصيلي در کشور و خارج از آن ، پيوند و تعامل با دستگاههاي اجرايي و موسسات و شرکت هاي صنعتى ، ادارى ، اجرايي و...،داشتن کتابخانه ها و آزمايشگاه ها غني و مجهز، تعدد رشته ها و دانشکده هاو موسسات پيوسته و وابسته ، واقع شدن در پايتخت و در مرکز شهر و... را ازمعيارهاي تعيين اعتبار و اهميت يک دانشگاه برشماريم ، بىگمان دانشگاه تهران را بايد معتبرترين و مهم ترين دانشگاه هاي کشور دانست . بي جهت نيست که از اين دانشگاه با تعبير((دانشگاه مادر))و((نمادآموزش عالى )) ياد شده است .
انديشه ايجاد مرکزي براي آموزش عالي در ايران و به تعبير ديگر دانشگاه ،نخستين بار با تاسيس دارالفنون در 1230 ه.ش . به همت ميرزاتقي خان اميرکبير عملي گرديد. دارالفنون گرچه توسعه نيافت اما تجربه مغتنمي پيش روي کساني که در آرزوى آشنايي ايرانيان با دانش هاي جديد وپيشرفت هاي اروپائيان در صنعت ، اقتصاد، سياست و... بوده اند، قرار داد. با عطف به اين تجربه در 1307 ه.ش پروفسور دکتر محمود حسابى پيشنهادراه اندازي مرکزي جامع همه يا اغلب دانش ها را با وزير وقت فرهنگ ، دکترعلي اصغر حکمت ، در ميان نهاد.
در بهمن ماه سال 1312 شمسى، جلسه هيات دولت وقت تشکيل و در آن در موضوع آبادى تهران و زيبايى و شکوه ابينه، عمارات و کاخهاى زيباى آن سخن به ميانآمد. مرحوم فروغى که در آن روز رياست وزراء را برعهد داشت از يک سو و ديگروزيران از سوى ديگر زبان به تحسين و تمجيد شهر گشودند و برخى از آنان براى جلب رضايت شاه در اين مقال، عنان از کف بدادنداما دراين ميان مرحوم على اصغرحکمت کفيل وزارت معارف بى آنکه پيشرفتهاى پايتخت را ناديده انگارد با لحنى محتاطانه چنين گفت:«البته که در آبادى و عظمت پايتخت شکى نيست » ولى تنهانقص آشکار آن اينست که «انيورسته»ندارد و حيف است که در اين شهر نوين ازاين حيث از ديگر بلاد بزرگ عالم، واپس ماند». اين سخنان ارزشمند تاثير خودرا بر جاى نهاد و بى درنگ مقبول همگان افتاد از اين رو آنان با تخصيص بودجه اوليه اى به ميزان 250000 تومان به وزارت معارف اجازه دادند تا زمين مناسبى براى تاسيس دانشگاه بيابد و ساختمان آنرا در اسرع وقت پديد آورد. على اصغر حکمت بى درنگ دست به کار شد و جستجوبراى مکان يابى مناسب دانشگاه را با کمک و مشاوره آندره گدار، معمار چيره دست فرانسوى که در آن روزگار به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود آغازکرد. آنان پس از جستجوى بسيار در ميان ابنيه، باغها و زمينهاى فراوان آنروز اطراف تهران باغ جلاليه را براى احداث دانشگاه برگزيدن. در همين حالبر خلاف امروز که يافتن زمين مناسب در شهر تهران براى ايجاد دانشگاهى عظيمتقريباً ناممکن است، در آن روزها زمينهاى فراوانى وجود داشت که صاحبانآنها نه تنها در فروش آنها امساکى نداشتند بلکه براى واگذار به چنينمؤسساتى که مسلماً سود کلانى هم بدنبال داشت، سر و دست مى شکستند. از همينرو بود که گروهى از مالکين اراضى بهجت آبادباسوء استفاده هايى نظر وزير ماليه وقت را جلب کرده بودند که زمينهاى آنهارا براى تاسيس دانشگاه خريدارى نمايد. در حاليکه به نظر موسيو گدار عرصهآن زمينها تنگ و موقعيت آنها سيل گير بود و براى تاسيس دانشگاه به هيچ روىمناسب نبود. با اين همه مرحوم داور رجحان در جلسه هيات دولت به سختىبرخريد اراضى بهجت آباد پاى فشرد و نظر بيشتر اعضاء را جلب کرده و سرانجام دولتيان، بهجت آباد را برگزيدند. در همين حال که على اصغر حکمت دلشکسته ونااميد ناظر ماجرا بود، رضا شاه وارد شد و پس از اطلاع از موضوع با قلدرى خاص خود اوضاع را برهم زد و گفت:« باغ جلاليه را برگزينيد. بهجت آبادابداً شايسته نيست عرصه آن کم و اراضى آن سيل گير است. دولتيان در برابراين سخنان قاطع، زبان در کام کشيدند و احدى دم برنياورد.
باغ جلاليه در شمال تهران آنروز ما بين قريه اميرآباد و خندق شمالى تهران قرار داشت. اين باغ زيبا که پوشيده از درختان کهنسال مثمر و غيرمثمر بود، در حدود 1300.قدر واپسين سالهاى حکومت ناصرالدين شاه قاجار به فرمان شاهزاده اى به نامجلال الدوله بنا يافته و در آن روز در مالکيت تاجرى ترک به نام حاج رحيم آقاى اتحاديه تبريزى بود. به هر حال باغ جلاليه از قرار مترى 5 ريال وجمعاً به مبلغ 100000 توامان از اين تاجر خريدارى شد و موسيو گدار به سرعتمامور تعيين حدود، نرده گذارى، طراحى و اجراى عمليات ساختمانى در آن شد. در همين حال پانزدهم بهمن ماه 1313. ش لوح يادبود تاسيس دانشگاه با حضورمقامات دولتى در محلى که اکنون پلکان جنوبى دانشکده پزشکى است در دل خاکبه امانت گذاشته شد.
آغاز عملیات ساختمانی
طراحى پرديس دانشگاه را نيز همان معمار فرانسوى بر عهده گرفت. وى نخست طرحخيابانهاى اطراف و داخل دانشگاه را ارائه کرد و پس از تاييد در پانزدهم بهمن 1313، عمليات اجرايى با کاشت نهال هاى درختان سايه گستر و با شکوه چنار در کنار خيابانها آغاز شد اکنون آن نهال هاى نحيف عمرى به درازاى دانشگاه يافته و آنان نيز هفتاد ساله شده اند.
تاسيس دانشگاه تهران که باآغازآشنايىجدي ايرانيان بامغرب زمين مقارن افتاده بود اين دانشگاه را به بستر اصلي ارتباط باتمدن مغرب زمين و علوم جديد تبديل کرد. از آغاز فعاليت هاى آموزشي دانشگاه تهران ، تاکنون ، همواره افراد شايسته و شخصيتهاي برجسته و چهره هاي صاحب نامي در آن به تدريس يا تحصيل پرداخته اندکه در اينجا با صرف نظر از اسامى فعالان کنوني در عرصه هاي سياست ،اجتماع، علم و هنر، فقط به نام چند تن از درگذشتگان اشاره مى شود.
استاد جلال الدين همايى ، عبدالعظيم قريب ،بديع الزمان فروزانفر، پروفسور محمود حسابى ، استاد علي اکبر دهخدا، دکترمحمد معين ، مهندس مهدي بازرگان ، شهيد دکتر مصطفي چمران ، دکتر يدا.. سحابى ، شهيد دکتر محمد مفتح ، استاد شهيد مرتضي مطهرى ، دکترعبدالحسين زرين کوب ، دکتر کريم ساعى ، دکتر احمد حامي و...

رؤساي دانشكده پیراپزشکی از بدو تأسيس تاكنون
1- آقاي دكتر علي‌اكبر شرفي تفرشي مقدم ـ‌دكتراي تخصصي فيزيك پزشكي در 2 دوره از سال 1359 لغايت 1362 و از سال 1362 لغايت بهمن 1367 .
2- آقاي حسين كريمي كارشناس ارشد توانبخشي ـ از بهمن 1367 لغايت شهريور 1368.
3- آقاي دكتر غلام‌حسن نيك‌نژاد ـ متخصص داروسازي ـ‌ از شهريور 1368 لغايت 1371ـ دانشكده پيراپزشكي علوم پزشكي ايران (قبل از ادغام)
4- آقاي دكتر سيروس عظيمي ـ متخصص ژنتيك پزشكي ـ از سال 1370 لغايت 1377 دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (قبل از ادغام)
5- آقاي دكتر كامران سلطاني عربشاهي ـ متخصص عفوني ـ از سال 1371 لغايت 1373 دانشگاه علوم پزشكي ايران. (قبل از ادغام)
6- آقاي دكتر علي‌محمد شريفي ـ دكتراي تخصصي بيوشيمي ـ از سال 1373 لغايت 1376 ـ دانشگاه علوم پزشكي ايران (قبل از ادغام)
7- آقاي دكتر فرهاد واعظ زاده ـ متخصص ايمونولوژي و آلرژي ـ از سال 1377 لغايت 1384 دانشگاه علوم پزشكي تهران (قبل از ادغام)
8- آقاي دكتر عيسي نورمحمدي ـ دكتراي بيوشيمي ـ از سال 1376 لغايت 1385 دانشگاه علوم پزشكي ايران (قبل از ادغام)
9- آقاي دكتر محمدجواد غروي ـ دكتراي تخصصي انگل شناسي از سال 1385 لغايت 1387 دانشگاه علوم پزشكي ايران (قبل از ادغام)
10- آقاي دكتر احمد كاظمي ـ دكتراي تخصصي هماتولوژي از سال 1387 لغايت 1388 دانشگاه علوم پزشكي ايران (قبل از ادغام)
11- خانم دكتر فاطمه ملكي ـ دكتراي تخصصي انگل شناسي از سال 1388 لغايت 1389 دانشگاه علوم پزشكي ايران (قبل از ادغام)
12- آقاي دكتر حسين درگاهي ـ دكتراي تخصصي مديريت خدمات بهداشتي درماني ـ از سال 1384 تاكنون (قبل و بعد از ادغام)

معاونين آموزشي دانشكده از بدو تأسيس تاكنون
1- آقاي دكتر محمدجواد غروي ـ دكتراي تخصصي (Ph.D) انگل شناسي از بهمن 1367 لغايت 1371 (قبل از ادغام ـ دانشگاه علوم پزشكي ايران)
2- آقاي دكتر عبدالرسول مهرساي ـ متخصص اورولوژي ـ از سال 1370 لغايت 1374 (قبل از ادغام ـ دانشگاه علوم پزشكي تهران)
3- آقاي دكتر علي‌محمد شريفي ـ دكتراي تخصصي (Ph.D) بيوشيمي از سال 1371 لغايت 1373 (قبل از ادغام ـ دانشگاه علوم پزشكي ايران)
4- آقاي دكتر مهدي قاسم‌خاني ـ دكتراي تخصصي (Ph.D) بهداشت حرفه‌اي ـ از سال 1374 لغايت 1376 (قبل از ادغام ـ ‌دانشگاه علوم پزشكي تهران)
5- آقاي دكتر عبدالوهاب احساني ـ دكتراي تخصصي (Ph.D) بيوشيمي از سال 1373 لغايت 1376 (قبل از ادغام ـ دانشگاه علوم پزشكي ايران)
6- مرحوم شهريار دياركجوري ـ كارشناس ارشد هوشبري ـ از سال 1376 لغايت 1379 (قبل از ادغام ـ دانشگاه علوم پزشكي تهران)
7- خانم منير عباس زاده قنواتي ـ كارشناس ارشد هوشبري ـ از سال 1379 لغايت 1380 (قبل از ادغام ـ دانشگاه علوم پزشكي تهران)
8- آقاي دكتر حسين درگاهي ـ دكتراي تخصصي (Ph.D) مديريت خدمات بهداشتي درماني ـ از سال 1380 لغايت 1382 (قبل از ادغام ـ دانشگاه علوم پزشكي تهران)
9- آقاي دكتر علي‌اكبر شرفي تفرشي مقدم ـ دكتراي تخصصي فيزيك پزشكي ـ از سال 1376 لغايت 1384 (قبل از ادغام ـ دانشگاه علوم پزشكي ايران)
10- آقاي مصطفي ربيعيان ـ كارشناس ارشد آموزش بهداشت ـ از سال 1382 لغايت 1385 (قبل از ادغام ـ دانشگاه علوم پزشكي تهران)
11- خانم دكتر فاطمه ملكي ـ دكتراي تخصصي (Ph.D) انگل شناسي از سال 1384 لغايت 1385 (قبل از ادغام ـ دانشگاه علوم پزشكي ايران)
12- خانم دكتر مليحه نوبخت ـ‌ دكتراي تخصصي (Ph.D) بافت‌شناسي از سال 1385 لغايت 1387 (قبل از ادغام ـ دانشگاه علوم پزشكي ايران)
13- خانم دكتر ناهيد عين اللهي ـ دكتراي تخصصي (Ph.D) بيوشيمي ـ ازسال 1385لغايت 1388 (قبل از ادغام ـ دانشگاه علوم پزشكي تهران)
14- خانم دكتر فاطمه ملكي ـ دكتراي تخصصي (Ph.D) انگل شناسي از سال 1387 لغايت 1388 (قبل از ادغام ـ علوم پزشكي ايران)
15- آقاي شهنام صديق معروفي ـ كارشناس ارشد هوشبري از سال 1388 لغايت آبان 1389 (قبل از ادغام ـ دانشگاه علوم پزشكي ايران)
16- خانم دكتر منيره رحيم خاني ـ دكتراي تخصصي (Ph.D) ميكروبشناسي ـ از سال 1388 تاكنون (قبل و بعد از ادغام).

   منبع خبر: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه تهران

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران