میوگلوبین نماینده پروتئین های هم دار

1393/07/01

 

 

میوگلوبین نماینده پروتئین های هم دار

 

 

میوگلوبین 

 میوگلوبین و هموگلوبین نماینده پروتئین های هم دار و خانواده بزرگ

و مهمی از پروتئین ها ساختاری-عملکردی بدن را تشکیل می دهند.

وظایفی چون اتصال به اکسیژن

انتقال الکترون

فتوسنتز

اهمیت این گروه از پروتئین ها را دو چندان می کند

میوگلوبین زنجیره ای پلی پپتیدی است که از 153 جزء آمینو آسیلی

ساخته شده است.

این اسیدهای آمینه ساختمانی گویچه ای می سازند که از 8 مارپیچ

آلفا راست گرد ساخته شده این مارپیچ ها که از 7 تا 20 جزء اسید

آمینه ای دارند از A تا H نام گذاری شده اند

ساختمان فضایی میوگلوبین

ساختمان فضایی خاص میوگلوبین مثل قشر اعظم پروتئین های

گویچه ای از عناصر سطحی قطبی و عمقی غیر قطبی تشکیل شده اند

به جز His که قطبی است و در اعماق قرار گرفته و در پیوند با اکسیژن

شرکت می کند بقیه عوامل عمقی غیر قطبی اند.

ساختمان اول میوگلوبین با القاء شکل فضایی دوم و سوم موقعیتی را

پدید می آورد که گروه های مهمی چون هیستیدین نزدیک HisF8 و

هیستیدین دور HisE7 در مقابل هم و در تقابل با هسته مرکزی هم و

یون آهن قرار می گیرند

مولکول اکسیژن که به عمود بر صفحه هم قرار می گیرد به موقعیت

کوردینانسی ششم اتم آهن متصل می شود

اتصال اکسیژن HisF8 و اتم های متصل به آن را نیز به صفحه هم

نزدیک می کند و شکل فضایی جدیدی را به وجود می آورد


منبع:بیوشیمی هارپر

 

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران