گروه خون

شخصیت کسانی که گروه خونی A دارند
شخصیت کسانی که گروه خونی A دارند
کسانی که گروه خونی A دارند سرشار از شوق و پر شور هستند.افرادی که گروه خونی A دارند از چاپلوسی و تملق متنفرند.
قبلی 2 1