ایمنی شناسی

آرتریت روماتوئید
آرتریت روماتوئید
یکی از شایع ترین بیماری های اتوایمیون می باشد.خصوصیات اصلی RA التهاب مفاصل است که موجب تخریب مفصل و از دست رفتن کارائی آن می گردد
قبلی 5 4 3 2 1