چهره های علوم آزمایشگاهی

حکیم جرجانی
حکیم جرجانی
یکی از بزرگان آزمایشگاه حکیم جرجانی می باشد او تالیف کتاب ذخیره خوارزمشاهی را کرده و در مورد آزمایش ها به جهت تشخیص بیماری اهمیت داده است آزمایشگاه همیشه مدیون وجود او می باشد و روز آزمایشگاه به مناسبت تولد اوست
قبلی 2 1