اصول مستند سازی ، سوابق ارتباط با آزمايشگاههاي ارجاعي و يا ارجاع كننده
سواب آزمایش ها و نمونه های ارسالی به آزمایشگاه مرجع و جواب آزمایش و انطباق آن با بیماران و آزمایشگاه اول


اصول مستند سازی ، دستورالعمل ارتباط با آزمايشگاههای ارجاع و يا ارجاع كننده
مکتوب نمودن شرايط انتقال نمونه و مسئوليت طرفين به منظورحفظ کيفيت نمونه، از طريق استفاده ازظروف مناسب جهت حمل ، ضدانعقاد يا نگهدارنده ( در موارد مقتضی ) ، رعايت شرايط دمايي لازم


اصول مستند سازی ، شرح وظايف و اختيارات هر يک از کارکنان و
شرح وظايف و اختيارات كاركنان آزمايشگاه بايد توسط مسئول فني تعيين و به صورت مكتوب به آ نان ابلاغ گردد مسئول فني بايد شرح وظايف و اختيارات و تعيين جانشين


اصول مستند سازی ، پرونده کارکنان
مشخصات فردی , کپی تمام صفحات شناسنامه و يک قطعه عکس جديد . مجوز يا پروانه انجام کار برای مسئولين فنی قرارداد استخدامی کارکنان


اصول مستند سازی ، نمودار سازمانی کارکنان
آزمايشگاه بايد دارای يک نمودارسازمانی پرسنلی باشدکه سلسله مراتب سازمانی پست های مختلف شامل موسس آزمايشگاه ، مسئول فنی ، سوپروايزر ، مسئولين بخش ها ، کارکنان فنی


اصول مستند سازی ، دستورالعمل ثبت و رسيدگی به عدم انطباق درآزمايشگاه
خطاها وموارد عدم انطباق ( مواردی که با اصول انجام کار انطباق ندارند) ، با روشهای مختلفی در آزمايشگاه شناسايی می شوند که عمدتا شامل انجام بازرسی های داخلی توسط مسئول فنی يا سوپروايزر آزمايشگاه


اصول مستند سازی ، سوابق ثبت و پی گيری حوادث مخاطره آميز
نحوه ثبت، گزارش و پيگيري حوادث مخاطره آميز نظير فرورفتن سوزن، ريختن وپاشيدن موادشيميايي ، خون ، موادآلوده و..... بايد تعيين گردد و سوابق مربوط به اين اقدامات موجود باشد .


اصول مستند سازی ، دستورالعمل مديريت پسماند
مکتوب نمودن چگونگی مديريت ايمن وصحيح پسماند هادر مراحل جداسازي، بي خطرسازي، جمع آوري ، بسته بندي، حمل ونقل ودفع پسماند


اصول مستند سازی ، دستورالعملهای شستشو و نظافت در آزمايشگاه
دستورالعملهايی در مورد نحوه شستشوی لوازم شيشه ای ، نحوه استريليزاسيون و نحوه نظافت محيط و سطوح کاری در آزمايشگاه بايد تدوين شده


اصول مستند سازی ، دستورالعملهای ايمنی در آزمايشگاه
جهت حفظ ايمنی کارکنان در آزمايشگاه می بايست دستورالعمل هايی تدوين شده، در دسترس تمامی کارکنان قرارگرفته و به شيوه ای توضيح داده شود که کاملا درک گردد


اصول مستند سازی ، سوابق مربوط به خريدو انبارش
فهرست تامين کنندگان تجهيزات و فرآورده های تشخيصی که خريد از آنها مورد تاييد است


اصول مستند سازی ، دستورالعمل خريد و انبارش
جهت خريدکليه اقلام آزمايشگاهی که برکيفيت فعاليت ها تاثير می گذارند بايد به نکاتی توجه شود اين نکات در دستورالعمل خريد می بايست مکتوب گردند


اصول مستند سازی ، Log Book
دفترچه يا برگه ای که در کنار هر تجهيز قرار می گيرد و اطلاعات مربوط به هر بار استفاده از دستگاه


اصول مستند سازی ، سوابق مربوط به سرويس يا تعمير تجهيزات
هربارکه اقدامي در خارج از آزمايشگاه جهت پيشگيری از خرابی (سرويس دستگاه ) و همچنين تعمير دستگاه پس از خراب شدن آن ، انجام مي شود بايد مکتوب و مستندگردد


اصول مستند سازی ، سوابق مربوط به کنترل و نگهداري تجهيزات
کليه اقدامات پيشگيرانه که به شکل ادواري ( روزانه ، هفتگي ، ماهيانه ...) جهت کنترل ، نگهداري و سرويس تجهيزدر داخل آزمايشگاه انجام مي شود بايد ثبت ومستند گردد


اصول مستند سازی ، دستورالعمل فني تجهيزات
اين دستورالعمل براي هر يک از تجهيزات بطور جداگانه و با استفاده از دستورالعمل سازنده که همراه دستگاه مي باشد و همچنين مراجع علمي معتبر تهيه مي گردد


اصول مستند سازی ، شناسنامه تجهيزات
به منظور شناسايی هر تجهيز و معمولا در يک برگ تهيه مي شود وحاوي اطلاعات مربوط به مشخصات دستگاه ، کاربران ويژه


اصول مستند سازی ، سوابق خرید و فهرست تجهیزات موجود در آزمایشگاه
آزمايشگاه مي بايست فهرستي از تجهيزات موجود با ثبت محل استقرار هر يک ، داشته باشد .در اين فهرست مي توانيم جهت سهولت رد يابي ، به هر تجهيز شماره يا کد شناسايي بدهيم .


اصول مستند سازی ، برگه های گزارش نهايي نتايج بيماران يا فايل های مربوطه
برگه گزارش نهايي يا فايل الکترونيک مربوط به نتايج بيماران بايد تا مدت زمان تعيين شده (حداقل يک سال ) نگهداری شود و در صورت نياز قابل دستيابی باشد


اصول مستند سازی ، دستورالعمل گزارشدهی (ارائه گزارش نهايي)
مشخصات آزمايشگاه ، مشخصات بيمار ، مشخصات درخواست کننده آزمايش ،تاريخ و زمان پذيرش و جمع آوری نمونه و نوع نمونه مورد آزمايش .


اصول مستند سازی ، دستورالعمل پس از انجام آزمايش
مکتوب نمودن مدت زمان پايداری و نگهداری نمونه های مختلف پس از انجام آزمايش جهت تكرار


اصول مستند سازی ،سوابق انجام برنامه های کنترل کيفيت
در مورد پارامترهايی که تحت پوشش برنامه ارزيابی کيفی خارجی آزمايشگاه رفرانس نيستند اطمينان از صحت نتايج بااستفاده از کنترل های صحت يا مقايسه نتيجه انجام آزمايش با يک متد ديگر و... انجام می گيرد