آزمایشگاه اردیبهشت شیراز
آزمایشگاه اردیبهشت شیراز دارای کلیه بخش های روتین و تخصصی.آزمایشگاه اردیبهشت شیراز با مسئول فنی دکتر محمد حسن نامور شوشتری.آزمایشگاه اردیبهشت شیراز با پرسنل مجرب و تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و به روز