آزمایشگاه دکتر آیت الهی
آزمایشگاه دکتر آیت الهی مجهزترین آزمایشگاه که تمام آزمایشات روتین و تخصصی را انجام می دهد.آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی آیت الهی آزمایشگاهی فعال در مشهد