بررسی آب های معدنی روی میز آزمایشگاههای مرجع
پیرو دستور وزییر بهداشت ، بررسی آب های معدنی روی میز آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو قرار گرفت.آزمایش آب معدنی ضروری اعلام شد