مایع مفصلی (Joint fluid)
نمونه های مفصل مانند سایر مایعات استریل بدن بطریق آسپیراسیون با سرنگ و سوزن استریل گرفته می شود.


مایع پریکارد (Pericardial fluid)
اگر یک عامل عفونی در مایع پریکارد وجود داشته باشد پریکارد سفت و متورم شده و ممکن است عمل قلب و جریان خون را مختل نماید


مایع دیالیز صفاقی (Peritoneal dialysis fluid)
مایع دیالیز صفاقی معمولاً در یک لولة استریل یا لیوان ادرار به آزمایشگاه می رسد.


مایع صفاقی (Peritoneal fluid)
فضای صفاقی شامل احشائی مانند کبد، پانکراس، معده، روده ها، مثانه، لوله های فالوپ طحال و تخمدانها می باشد


مایع پلور (جنب) (Pleural fluid)
فاصلة بین ریه و دیواره قفسه سینه را فضای جنبی می گویند. مایع ممکن است دارا یا فاقد سلول و ترکیبات آن شبیه سرم باشد (با پروتئین کمتر).


آموزش گام به گام آنالیز آزمایشگاهی ادرار و مایعات بدن
کتاب حاضر مجموعه ای از اطلاعات در زمینه چگونگی تفسیر آزمایشات ادرار و دیگر مایعات بدن می باشد که در قالب پرسش های چهارگزینه ای آورده شده است


میزان حجم مورد نیاز مایع پلور برای انجام آزمایش
با توجه به اینکه نمونه مایع پلور و نخاع جهت آزمایش به آزمایشگاه ارسال می گردد باید استانداردی وجود داشته باشد