دستورالعمل تهیه نمونه جهت آزمایش مدفوع از نظر انگل کرمک
تست اسکاچ تستی است که برای بررسی وجود نوعی کرم به نام کرم سنجاقی که از انواع کرمهای سوزنی است، درخواست می شود.


آزمایش مدفوع جهت تشخیص انگل
آزمایش مدفوع یکی از مهمترین روشها جهت تشخیص انگل می باشد.آزمایش مدفوع معوملا سه نوبت درخواست می شود تا جهت پیدا کردن انگل دقت بیشتر شود


عوامل خون در مدفوع و آزمایش آن
وجود خون در مدفوع یا خونریزی‌های واضح از ناحیه مقعد دلایل زیادی دارد و خوشبختانه در بیشتر موارد هم بررسی‌های پزشکی نشان می‌دهد خطرناک نیستند


آزمایش Stool exam
گسترش مستقیم را می توان در كوتاهترین مدت و با حداقل امكانات تهیه نمود. در صورت مثبت بودن آن از نظر وجود انگل ،