آموزش نمونه گیری بوسیله سوآپ از حلق
به بیمار بگویید در هنگام انجام کار ممکن است دچار تهوع شود ولی نمونه گیری بیش از ۱ دقیقه طول نمی کشد.نمونه گیری از حلق معمولا جهت کشت حلق انجام می گیرد