مجموعه آزمونهاي کارشناسي ارشد بيوشيمي باليني
این کتاب که مولف آن دکتر حافظ حیدری می باشد جمع آوری سوالات آزمون های بیوشیمی بالینی به همراه پاسخ های تکمیلی می باشد