عوامل آلرژی در خانه را دور کنید
عوامل آلرژی در خانه وجود دارد از جمله آلودگی پرده ها و فرش ها که باعث ایجاد حساسیت در فرد می شود