ویروس ابولا عامل تبهای هموراژیک آفریقایی
ویروس ابولا عامل بیماری تب هموراژیک می باشد . ویروس ابولا از خانواده فلاوویروس است و باعث تب هموراژِیک افریقایی می شود