تشخیص بیماری سندرم نفروتیک
سندرم نفروتیم در افرادی که نارسایی کلیه دارند دیده می شود و علامت سندرم نفروتیک افزایش کراتینین و اوره خون است


راهنمای آزمایش - جمع آوری ادرار 24 ساعته
هدف از جمع آوری نمونه ادرار 24 ساعته اندازه گیری و ارزیابی میزان دفع مواد مختلف (مثل پروتئین ، کراتینین ، کلسیم و ...) در طی 24 ساعت شبانه روز می باشد.