راهی برای شستن ارلن های آزمایشگاه
حتما برای شما نیز پیش امده که لکه هایی روی ارلن آزمایشگاه مانده است.با این روش به راحتی می توان ارلن های آزمایشگاه را تمیز نمود


کاربرد پارافیلم در آزمایشگاه
پارافیلم یک فیلم پارافینی پلاستیکی است که پشت آن را سطحی پلاستیکی در بر گرفته و برای لوله و ارلن ها کاملا مناسب است


بالن ژوژه یا بالن حجم سنجی
از این بالن برای رقیق کردن محلولها و یا تهیه ی محلول های استاندارد استفاده میشود. برروی گردن باریک بالن ژوژه خط نشانه ی حلقوی وجود دارد که گنجایش حجمی را مشخص می کنند. با توجه به حجم آن، مشخص می گردد.


دوره آموزشی تست حساسیت آنتی میکروبیال
در این دوره ضمن آشنایی با انواع کلاس های آنتی بیوتیکی و درمان های به روز در مقاومت های آنتی بیوتیکی


بشر یا Beaker
بشر یک ظرف ساده برای همزدن، محلوط کردن و حرارت دادن مایعات می باشد که در بسیاری از آزمایشگاهها استفاده می شود


ارلن یا ارلن مایر
ارلن ظرف شیشه ای است که در آزمایشگاه به کار میرود در بخش میکربشناسی برای اتوکلاو کردن مایعات از آن استفاده می شود و همینطور برای جوشاندن مایع