شناسایی ژنی که کاهش شنوایی را درمان می کند
محققان در یک مطالعه جدید موفق به شناسایی ژنی شده اند که احتمالا می تواند نقش مهمی در بازیابی شنوایی ایفا کند.آزمایش ژنتیک روی افراد ناشنوا حاکی از شناخت یک زن بوده.آزمایش ژنتیک ناشنوایی انجام می شود