هفتمين كنگره نوروژنتيك ايران
هفتمين كنگره انجمن نوروژنتيك ايران در تاريخ هاي 9الي11 بهمن ماه در يزد ، با همکاري دانشگاه يزد برگزار مي شود