کنترل کیفی و استاندارد سازی آزمایشگاه ها
اولین نمونه های برنامه ارزیابی خارجی کیفیت (EQAP) توسط آزمایشگاه ایمنو هماتو لوژی تهیه و برای 1600 مرکز پزشکی کشور ارسال شد.


مستند سازی در آزمایشگاه , برخی سوابق
نمونه هایی از سوابق آزمایشگاه جهت مستند سازی می توان از نتایج کنترل کیفی های بخش های مختلف آزمایشگاه نام برد


مستند سازی در آزمایشگاه , سوابق
شواهدی است که نشان می دهد فعالیت های مختلف آزمایشگاه ، اعم از فنی و پشتیبانی ،چگونه انجام شده و نتایج آن چه بوده است


مستند سازی در آزمایشگاه , برخی مدارک در آزمایشگاه
برخی مدارک در آزمایشگاه که در مستند سازی کاربرد دارد دستورالعملها می باشد همانند دستورالعمل نمونه گیری و پذیرش


مستند سازی در آزمایشگاه , مدارک و سوابق
تمام روشها در آزمایشگاه باید مکتوب باشد در صورت موجود بودن امکانات مناسب سخت افزاری ونرم افزاری می توان مستندات را به شکل نسخه های الکترونیک تهیه نمود


مستند سازی در آزمایشگاه , بهترین راه برای شروع
بهترین راه برای شروع مستند سازی در آزمایشگاه شناسایی فعالیت و مشخص نمودن فرد مسئول در برابر آن موضوع که در آزمایشگاه رخ می دهد


مستند سازی در آزمایشگاه , روشهای مدون نمودن
مستند سازی را می توان به این صورت نیز تعریف کرد که تمام مدارک و اتفاقات در آزمایشگاه بطور مدون نوشته سده است


مستند سازی در آزمایشگاه , چگونه ؟
در هر آزمایشگاه مستند سازی به گونه ای باید باشد تا هر پیگیری هر نمونه و یا جواب از انجام شونده تا آخرین مرحله معلوم باشد


مستند سازی در آزمایشگاه , اهمیت !
هر آنچه که در آزمایشگاه وجود دارد و اعمالی که می گذرد باید بصورت مستند موجود باشد تا هم مسئول آزمایشگاه در جریان باشد و هم بتوان موضوعات مختلف را پیگیری کرد


مستند سازی در آزمایشگاه , چرا ؟
یکی از اصول کنترل کیفیت در آزمایشگاه مستند سازی می باشد که هر آزمایشگاهی موظف است جهت استاندارد سازی این بخش را عملی نماید