درمان سرطان با سیستیمن مس
پژوهشگران با استفاده از نانوذرات سیستیمن مس (Cu-Cy) و اشعه‌ ایکس موفق به ارائه‌ روش درمانی جدیدی برای توقف رشد سلول‌های سرطانی شدند


اسید آمینه سیستئین Cysteine
یکی از اسید آمینه هایی که در نقش مهمی در ساختمان فضایی پروتئین ها دارد می باشد و دارای عامل تیول می باشد