آزمایش آلفا فیتو پروتئین برای چه کسانی انجام می شود
آزمایش آلفا فیتو پروتئین در بعضی از کارسینوم ها بالا می رود.آزمایش AFP در خانم های حامله نیز بالا رفته .