کنترل کیفی سمپلرهای متغیر آزمایشگاه
با توجه به حساس بودن سمپلرهای متغیر در آزمایشگاه نیاز به کنترل کیفی دقیق و صحیح ضروری می باشد.کنترل کیفی سمپلرهای متغیر در آزمایشگاه جزء الزامات آزمایشگاه می باشد


اصول تمیز کردن وایت برد آزمایشگاه
وایت برد در آزمایشگاه به عنوان یک پیام دهنده و تابلوی اطلاع رسانی استفاده می شود و معمولا نکات ضروری آزمایشگاه روی آن نوشته می شود.