اندازه گیری و تفسیر کلر خون
کلر در خون موجود می باشد و آزمایش کلر به همراه الکترولیت های خون درخواست می شود.آزمایش کلر خون به روش بیوشیمیایی انجام می گیرد . آزمایش کلر خون در مسمویت ها درخواست می شود


دلایل افزایش و کاهش پتاسیم خون
پتاسیم خون از جمله الکترولیت های خون می باشد که افزایش و کاهش آن بسیار حیاتی است .اندازهگیری پتاسیم خون باید دقیق باشد و از صحت جواب پتاسیم مطمئن باشیم