جزئیات آموزش مجازی رشته های پزشکی
این دانشگاه به منظور استفاده از فضای مجازی برای آموزش پزشکی و کمک به دانشگاه‌های کشور ، توانمندسازی آنها و برخی از وظایفی که در مجموعه معاونت آموزشی وزارت بهداشت مغفول مانده، یا حداقل اولویت اول دانشگاه‌ها نبوده ، تشکیل شده است