تقویت سیستم ایمنی با تغذیه مناسب در پائیز
در فصل پائیز و با وجود رادیکال های آزاد در هوای آلوده بهتر است از تغذیه مناسب استفاده شود.سیستم ایمنی را باید بالا برد.


اقدامات قبل از ترک کردن آزمایشگاه
قبل از ترک آزمایشگاه باید مقرراتی را رعایت کرد.قبل از ترک آزمایشگاه پرسنل باید تمام نکات ایمنی را رعایت نماید


نکاتی که باید در ایمنی آزمایشگاه به آنها توجه کرد:
نکات ایمنی که باید در ابتدای ورود به آزمایشگاه به آنها دقت کرد و یاد گرفت.ایمنی در آزمایشگاه حرف اول را می زند و باید بسیار دقت کرد


هشدارهای ایمنی در آزمایشگاه Safety Phrases
هشدارهای ایمنی در آزمایشگاه مهم است.علامت های هشدارهای ایمنی را باید پرسنل آزمایشگاه آگاه باشد.علامت های هشدارهای ایمنی در آزمایشگاه باید روی دیوار آزمایشگاه نصب باشد