باکتری به جا مانده از سرباز جنگ جهانی اول رمزگشایی شد
محققان انگلیسی برای انجام تحقیقات در زمینه عفونت روده، برای اولین بار در جهان، باکتری به جا مانده از یکی از سربازان جنگ جهانی اول را رمز گشایی کردند.