اولین همایش بیوتکنولوژی ایران برگزار شد
اولین همایش بیوتکنولوژی ایران به همت انجمن بیوتکنولوژی ایران برگزار شد.در این همایش مباحث پیرامون بیوتکنولوژی بیان می شود