تشخیص آزمایشگاهی مالاریا
شناسایی و تشخیص انگل‏های خونی از جمله انگل مالاریا بسیار مهم است.تشخیص مالاریا بعنوان یک بیماری شکنده اهمیت دارد.تشخیص مالاریا روی اسمیر خون محیطی بهترین راه است


تشخیص آزمایشگاهی سیفلیس
یکی از آزمایش هایی که برای ازدواج انجام می شود آزمایش سیفلیس است و تشخیص آزمایشگاهی بیماری سیفلیس بسیار مهم است


تشخیص آزمایشگاهی تب مالت
بیماری تب مالت که از شیر انتقال می گردد با تشخیص آزمایشگاهی و آزمایش سرولوژی معلوم می شود.تشخیص آزمایشگاهی تب مالت با آزمایش رایت تشخیص داده می شود.


تشخیص آزمایشگاهی توکسوپلاسما
تشخشیص آزمایشگاهی توکسوپلاسما یکی از ارکان مهم در بیماران مبتلا به توکسوپلاسما است.تشخیص آزمایشگاهی توکسوپلاسما در مادران باردار بسیار مهم است


سمینار یک روزه اقتصاد آزمایشگاه
سمینار یک روزه اقتصاد آزمایشگاه، بررسی ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی، مجمع انجمن های تشخیص آزمایشگاهی ایران


ایزو 15189 در آزمایشگاه پزشکی
ISO15189 بوسیله کمیته فنی ISO/TC 212 تهیه شده و جهت ارزیابی آزمایشگاههای کلینیکی و سیستمهای تشخیص آزمایشگاهی بکار می رود.


تشخیص آزمایشگاهی بیماری قارچی آسپرژیلوس
تشخیص بیماری قارچی آسپرژیلوس توسط آزمایشگاه قارچ شناسی صورت می گیرد و یافته های قارچی آسپرژیلوس در زیر میکروسکوپ و کشت و تشخیص آن می باشد


بیماری های استافیلوکوک و تشخیص آزمایشگاهی آن
این باکتری برای اولین بار توسط کخ کشف شد. فردی به نام اوگستون در سال 1881 نام استافیلوکوک را برای باکتری انتخاب کرد


باکتریهای استافیلوکوک و تشخیص آزمایشگاهی
از نظر شکل ظاهری باکتری کوکسی گرم مثبت است و به شکل خوشه انگور در زیر میکروسکوپ مشاهده می شود.بی حرکت و بدون اسپور است و در روی محیط کشت رنگیزه های مختلفی ایجاد می کند


روش های تشخیص آزمایشگاهی هنری خون شناسی و انعقاد خون
در این کتاب خواننده با تازه ترین و آسان ترین روش های بررسی بیماری های خونی و انعقاد آشنا می شود. می پردازد.فصل های جداگان


تشخیص آزمایشگاهی بیماری لوپوس
سرعت رسوب گلوبولى ESR) ) و CRP میباشد که نشان دهنده التهاب به هر علتى میتواند باشد. الکتروفورز پروتنین هاى خون نشان دهنده افزایش گاماگلوبولین و کاهش آلبومین ، و آزمایش ساده( روتین‌) خون


تشخیص آزمایشگاهی بیماری هاری ،رابدوویریده
ویروس هاری در سلول های اعصاب تکثیر می کند. با واسطه گلیکوپروتئین G به سلول میزبان متصل می شود و احتمالاً به وسیله اندوسیتوز در واکوئل اندوزومی سلول وارد می شود


تشخیص آزمایشگاهی جدید عفونت سیتومگالوویروس
سایتومگالوویروس از ویروسهایی است که باعث آلودگی انسان شده و عوارض ناخوشایندی ایجاد می کند