ساخت ارگانوید ریه در آزمایشگاه برای آزمایش‌ درمان‌های جدید
محققان دانشگاه کلمبیا موفق به تولید ارگانویدهای ریه در آزمایشگاه شدند. ارگانوئیدها در آزمایشگاه باعث تشخیص بیماریها می شوند.ارگانوئیدها تولید شده در آزمایشگاه در تشخیص بیماری کمک می کنند.