جامعه آماری در آزمایشگاه پزشکی
جامعه آماری در آزمایشگاه پزشکی به گروهی از افراد که دارای یک صفت یا ویژگی مشترک دارند می گویند.جامعه اماری در آزمایشگاه پزشکی بیشترین کاربرد را در نرمال رنج دارد