ضرب المثل های آزمایشگاهی -بخش اول
در ایران استفاده از ضرب المثل بسیار متداول و کاربرد آن شیرین است.حال کمی ضرب المثل آزمایشگاهی بخوانید


زنگ تفریح آزمایشگاهی
از قدیم گفته اند خنده بر هر دردی درمان است و آزمایشگاهی نوشته بود با خنده آزمایش بدهید تا جواب مثبت بگیرید


روش دفع انگل در سه روز
آلودگی انگلی از بیماریهایی است گهگاه مادران به بچه های خود شک می کنند


اشتباه آزمایش در آزمایشگاه
در آزمایشگاه تشخیص طبی گاهی آزمایش ها اشتباه می شوند و پرسنل آزمایشگاه درخواست انجام مجدد آزمایش را میدهند