انعقاد خون و خون شناسی
انعقاد خون جلوگیری از خارج شدن خون از طریق سوراخ، بریدگی، زخم رگ‌های خونی می‌کند.