درمان تب با میوه های موجود در منزل
هنگامیکه درجه حرارت بدن بالا می رود تب صورت می گیرد.درمان تب با دارو و گاهی با میوه و سبزیجات می توان پائین اورد.با مصرف برخی میوه های می توان تب را کاهش داد.